Regulamin usługi

Korzystanie z usług Proxybonanza.com podlega warunkom określonym w niniejszym Regulaminie świadczenia usług. Warunki te mogą ulegać zmianie poprzez zamieszczenie nowego lub zmienionego Regulaminu lub innych dokumentów regulujących świadczenie usług na stronie internetowej Proxybonanza.com, przy zachowaniu procedury określonej w postanowieniu paragrafu 2 punkt 6.

Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Proxybonanza.com nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami świadczenia usług przed dokonaniem zakupu Usług od Proxybinanza.com. Korzystając z usług Proxybonanza.com Klient akceptuje, iż świadczone są one zgodnie z niniejszym Regulaminem. Nadto Klient akceptuje, że niniejszy Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami oraz innymi dokumentami, do których Regulamin się odwołuje, między innymi Polityką prywatności, zawierają zupełne i kompletne określenie praw i obowiązków Stron, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Polityka prywatności zawarta jest w dokumencie pt. Polityka prywatności, umieszczonym na stronie internetowej Proxybonanza.com.

 1. Definicje
  1. Proxybonanza.com – SC Media Adam i Łukasz Soboń Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 143, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000908461;
  2. Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę o świadczenie usług z Proxybonanza.com;
  3. Usługi – świadczone przez Proxybonanza.com na podstawie umowy zawartej on-line (za pośrednictwem Internetu), zgodnie z którą Proxybonanza.com zobowiązuje się udostępnić Klientowi dostęp do serwera Proxy, w zamian za zapłatę wynagrodzenia, którego wysokość zależna jest od ilości przesyłanych danych i ilości adresów IP zamówionych przez Klienta;
  4. Umowa – umowa na podstawie której Proxybonanza.com świadczy usługi na rzecz Klienta.
 2. Ogólne warunki świadczenia Usług
  1. Zakres Usług świadczonych przez Proxybonanza.com obejmuje umożliwienie Klientom dostępu do serwerów proxy znajdujących się w różnych krajach.
  2. Proxybonanza.com świadczy Usługi na podstawie Umowy. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Proxybonanza.com i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu poprzez odznaczenie „wyrażam zgodę” w okienku. Klient ma możliwość wyboru ilości przesyłu danych w danym miesiącu. W niektórych przypadkach możliwe jest także dokonanie wyboru lokalizacji serwera proxy.
  3. Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca. W przypadku gdy Klient życzy sobie korzystać z Usług po upływie tego okresu, może on przedłużyć Umowę na kolejny okres poprzez dokonanie zapłaty za kolejny miesiąc. W takim przypadku Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres, za który nastąpiła zapłata. Umowa może zostać zawarta w języku polskim lub angielskim.
  4. Poprzez zawarcie Umowy w sposób określony w punkcie 2 niniejszego paragrafu Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty za zakupione od Proxybonanza.com na podstawie Umowy Usługi. Płatność winna nastąpić z góry za cały miesiąc świadczenia Usług. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi po otrzymaniu zapłaty pełnej należności przez Proxybonanza.com. W przypadku zwłoki z dokonaniem płatności przekraczającej 7 dni Proxybonanza.com ma prawo do wypowiedzenia Umowy, po uprzednim przesłaniu wezwania do zapłaty i udzieleniu dodatkowego 7 dniowego terminu na jej dokonanie.
  5. Klient akceptuje uprawnienie Proxybonanza.com do dokonywania zmian w ofercie świadczonych Usług w każdym czasie, poprzez umieszczenie informacji o zmianie oferty na stronie internetowej Proxybonanza.com. Zmiana oferty będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia opublikowania nowej oferty na stronie internetowej Proxybonanza.com. Do zmienionych lub nowych Usług zastosowanie będzie miał niniejszy Regulamin. Zmiana oferty nie dotyczy zawartych w na podstawie poprzednio obowiązującej oferty, jeśli jednak Klient życzy sobie przedłużyć trwanie Umowy o kolejny okres, a nowa oferta weszła w życie, wówczas przedłużenie Umowy nastąpi na nowych warunkach wynikających ze zmienionej oferty.
  6. Klient akceptuje uprawnienie Proxybonanza.com do dokonywania zamian Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych dokumentów, które są podstawą świadczenia Usług. Zmiany dokonywane będą poprzez umieszczenie informacji o dokonywanej zmianie na stronie internetowej Proxybonanza.com. Zmiana obowiązywać będzie po 14 dniach od dnia opublikowania informacji o zmianie oraz zmienionego Regulaminu bądź innego dokumentu na stronie internetowej. Klient, który nie akceptuje wprowadzonej zmiany uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany.
  7. Aby uzyskać Usługi zgodne z Umową i Regulaminem Klient musi dysponować odpowiednim sprzętem – to jest jakimkolwiek systemem komputerowym komunikującym się za pośrednictwem protokołu proxy http/SOCKS5.
  8. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem czasu na jaki została zawarta, chyba że Klient przedłuży jej trwanie zgodnie z postanowieniem punktu 3 niniejszego paragrafu.
  9. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku nieświadczenia lub nienależytego świadczenia przez Proxybonanza.com Usług przez 7 kolejnych dni, a także w przypadku określonym w punkcie 6 niniejszego paragrafu.
  10. Proxybonanza.com ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku wskazanym w punkcie 3 niniejszego paragrafu oraz w paragrafie 3 pkt. 4 a także paragrafie 7 pkt. 3 paragrafu 3 Regulaminu.
 3. Wykorzystanie Usług do celów sprzecznych z Regulaminem lub prawem
  1. Klientowi zakazuje się używania Usług do jakichkolwiek celów sprzecznych z Regulaminem lub prawem.
  2. Klient zobowiązuje się, że nie będzie używał Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, spowodować awarię, przeciążenie lub ograniczenie jakichkolwiek Usług świadczonych przez Proxybonanza.com, lub utrudniać bądź uniemożliwiać korzystanie z Usług Proxybonanza.com przez innych użytkowników. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług Proxybonanza.com, cudzych kont internetowych, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Proxybonanza.com, poprzez hacking, nieuprawnione używanie haseł dostępu lub zastosowanie innych nielegalnych metod. Klient zobowiązuje się także nie podejmować prób uzyskania żadnych danych bądź informacji, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług Proxybonaza.com. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane i informacje, które udostępnia za pośrednictwem Usług Proxybonanza.com.
  3. Zakazuje się używania Usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek zakazanej przez prawo działalności, w szczególności naruszania praw autorskich, rozsyłania spamu, włączając w to prowadzenie reklamy, na którą odbiorca nie wyraził zgody, masowych wiadomości e-mail (bulk e-mails), wiadomości błyskawicznych (instant messages), a także zakazuje się jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystywania Internetu w celu naruszania prywatności lub zastraszania innych osób. Zakazuje się także używania oprogramowania służącego do umieszczania spamu na forach lub blogach internetowych, w szczególności, lecz nie wyłącznie, Xrumer i Scrapebox.
  4. W przypadku jakiegokolwiek bezprawnego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem użycia Usług przez Klienta, Proxybonanza.com ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nadto Proxybonanza.com uprawniona jest do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50 Euro za każdy przypadek naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Proxybonanza.com do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
 4. Właściwe prawo
  Umowa jak również wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z Umowy podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z Umowy podlegać będą jurysdykcji sądów polskich.
 5. Prawo międzynarodowe
  Biorąc pod uwagę ogólnoświatowe wykorzystanie Internetu i Usług Proxybonaza.com Klient zobowiązuje się wykorzystywać Usługi w zgodzie z międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi postępowania w sieci i transmisji treści.
 6. Roszczenia regresowe
  Klient obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej poprzez umieszczanie bądź przekazywanie z pośrednictwem Usług treści, danych i informacji naruszających prawo, wykorzystywanie Usług do celów zakazanych prawem bądź naruszenie warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy osoba trzecia której na skutek wskazanych wyżej działań Klienta zostanie wyrządzona szkoda skieruje roszczenia do Proxybonanza.com, jej pracownika, agenta lub innego podmiotu, którym Proxybonanza.com posługuje się przy świadczeniu Usług, Klient zobowiązany będzie do zwrotu Proxybonanza.com wszelkich należności, które Proxybonanaza.com musiała zapłacić z tytułu tych roszczeń, a także wszelkich kosztów poniesionych w celu obrony przeciwko tym roszczeniom.
 7. Dalsza sprzedaż Usług
  1. Klient nie jest uprawniony do powielania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedaży lub wykorzystywania Usług do celów handlowych. Klient zobowiązuje się nie udostępniać adresów IP, z których korzysta w ramach Usług, osobom trzecim.
  2. Klient uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy jedynie za uprzednią zgodą Proxybonanza.com.
  3. W przypadku naruszenia tych obowiązków Proxybonanza.com ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50 Euro za każdy przypadek naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 8. Zmiana lub zawieszenie świadczenia Usług
   W przypadku, gdy świadczenie Usług będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Proxybonanza.com, w tym także od podmiotów, przy pomocy których Proxybonanza.com świadczy Usługi, Proxybonanza.com może zawiesić świadczenie Usług. Proxybonanza.com zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych starań w celu zawiadomienia o przerwach w świadczeniu Usług i niezwłocznego usunięcia przyczyny zawieszenia. Z uwagi na problemy techniczne w połączeniach internetowych z serwerami proxy zlokalizowanymi w Afryce Południowej lub Federacji Rosyjskiej, bądź w innych krajach, których lista może być zmieniana i umieszczana na stronie internetowej Proxybonanza.com, możliwe są czasowe ograniczenia prędkości przesyłu danych. Problemy techniczne o których mowa w zdaniu poprzednim są niezależne od Proxybonanza.com lub jej podwykonawców i wynikają jedynie z funkcjonowania sieci Internet.
 9. Odpowiedzialność
  1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek oprogramowanie, które dostępne jest na stronie Proxybonanza.com może być pobierane przez każdego odwiedzającego stronę bez opłat. Proxybonanza.com nie świadczy usług polegających na udostępnianiu jakiegokolwiek oprogramowania. Proxybonanza.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość, funkcjonalność, prawidłowość działania lub zupełność oprogramowania, które może zostać pobrane ze strony Proxybonanza.com.
  2. Proxybonanza.com nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych, do których Klient może uzyskać dostęp przy użyciu Usług, jak również za pełność, aktualność czy zgodność z prawdą umieszczonych tam informacji. Nadto pobieranie jakichkolwiek danych przy użyciu Usług dokonywane jest na wyłączne ryzyko Klienta i Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia swojego komputera lub utratę danych, które mogą wyniknąć z pobierania lub korzystania z pobranych danych.
  3. Proxybonanza.com ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeśli szkoda wynika z umyślnego działania lub zaniechania, bądź niedochowania należytej staranności.
  4. Proxybonanza.com nie podnosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli wynika ona z:
   1. Działania siły wyższej;
   2. Działania lub zaniechania osoby trzeciej, za którą Proxybonanza.com nie ponosi odpowiedzialności;
   3. Nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Klienta;
   4. Innych zdarzeń, które nie są wynikiem braku należytej staranności po stronie Proxybonanza.com.
 10. Powiadomienia
   Proxybonanza.com powiadamia Klienta o wszelkich zamianach w Regulaminie lub innych zamianach w Usługach poprzez umieszczanie powiadomień lub linków do powiadomień na stronie internetowej Proxybonanza.com. Klient powinien zapoznawać się z powiadomieniami. W przypadku gdy Klient nie akceptuje dokonanych zmian Regulaminu uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Reklamacje
   W przypadku gdy Usługi nie są świadczone, lub są świadczone niezgodnie z Umową Klient powiadomia o tym Proxybonanza.com za pośrednictwem wiadomości e-mail. Proxybonanza.com zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia doręczenia reklamacji. Proxybonanza.com zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości w świadczeniu Usług i w przypadku gdy okaże się, że odpowiedzialność za te nieprawidłowości ponosi Proxybonanza.com lub osoba, którą Proxybonanza.com posługuje się przy świadczeniu Usług, Proxybonanza.com podejmie wszelkie czynności niezbędne do usunięcia nieprawidłowości. W takim przypadku Klient ma prawo do zwrotu 1/30 wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Proxybonanza.com za każdy dzień nienależytego świadczenia Usług.
 12. Program dla Klientów stowarzyszonych
  1. Proxybonanza.com oferuje szczególny program Klientom, którzy podejmują działania mające na celu promocję i rekomendowanie usług Proxybonanza.com osobom trzecim – dalej zwanym Parterami.
  2. Jeśli w wyniku rekomendacji Partnera osoba trzecia, zwana dalej Klientem z rekomendacji, zawiera z Proxybonanza.com umowę, Klient otrzymuje kwotę w wysokości 30% wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta z rekomendacji w ramach pierwszej transakcji przeprowadzonej z Proxybonanza.com. Stawka ta może ulec zmianie a także może być różnicowana w stosunku do różnych Partnerów.
  3. Wypłaty następować będą raz w miesiącu, o ile należność dla Partnera przekroczy 50 dolarów. W przypadku gdy należność nie przekroczy 50 dolarów zostanie ona przeniesiona na kolejny miesiąc. Kolejne należności przysługujące Partnerowi na zasadach określonych powyżej od transakcji zawieranych z kolejnymi Klientami z rekomendacji będą dodawane do należnej Partnerowi kwoty po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy z każdym kolejnym Klientem z rekomendacji. Wypłaty następować będą za pośrednictwem paypal.
  4. Jeśli Klient z rekomendacji, który zawarł umowę na skutek rekomendacji Partnera wycofa polecenie zapłaty, lub transakcja okaże się nieważna (z uwagi np. na dokonanie płatności skradzioną kartą kredytową) w ciągu 30 dni od zawarcia umowy z tą osobą, kwota należna Partnerowi w związku z tą umową zostanie odliczona od sumy należnych mu kwot.
  5. Partner przyjmuje do wiadomości, że niedozwolone jest promowanie Proxybonanza.com w systemie „pay per click” przy użyciu słów kluczowych: „proxybonanza” lub „proxy bonanza”.
  6. Niedozwolone jest prezentowanie strony internetowej Partnera w taki sposób, by odwiedzający stronę internetową Partnera odnosił wrażenie, że jest to strona Proxybonanza.com.
  7. Prowizje za usługi na użytek Partnera nie zostaną wypłacone.
  8. Niedozwolone jest promowanie i rekomendowanie Proxybonanza.com poprzez polecanie stosowania usług do celów niezgodnych z prawem lub sprzecznych z Regulaminem.
 13. Postanowienia końcowe
   Niekorzystanie z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu przez Proxybonanza.com nie oznacza zrzeczenia się tych praw. Mimo rozwiązania umowy pozostają w mocy postanowienia, z których treści wynika, że mają one na celu określenie praw i obowiązków stron umowy po jej ustaniu. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień, które pozostają w mocy.
 14. Płatności
   Dane karty kredytowej są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.