Polityka prywatności

W celu świadczenia Usług Klientowi oraz w wyniku korzystania z Usług przez Klienta, S.C. Media Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 143, Polska, dalej zwana Proxybonanza.com, będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników korzystających ze strony internetowej Proxybonanza.com. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wskazanie Klientom, jaki rodzaj informacji i danych będzie przetwarzany i w jakich celach.

 1. Poufność
  Prywatność i poufność wszelkich danych i informacji uzyskanych od Klienta jest przedmiotem szczególnej troski Proxybonanza.com. Z tej przyczyny Proxybonanza.com oświadcza, że w żadnym razie nie będzie udostępniał, poza przypadkami wymaganymi prawem, danych osobistych Klienta jakimkolwiek podmiotom nie powiązanym z Proxybonanza.com. Nadto Proxybonanza.com zobowiązuje się nie przekazywać danych Klienta innym podmiotom dla celów marketingowych lub handlowych. Wszystkie informacje, jakie przetwarzane są przez Proxybonanza.com zbierane i przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb świadczenia Usług na rzecz Klientów.
 2. Zbieranie danych osobowych
  W oparciu o art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204) Proxybonanza.com uprawniona jest do odbierania od Klientów następujących danych:
  1. Imienia i nazwiska
  2. Adresu zamieszkania
  3. Adresu e-mail
  4. Innych danych niezbędnych do świadczenia usług

  Proxybonanza.com zbiera dane osobowe od Klienta w chwili gdy Klient wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Proxybonanza.com w celu zawarcia Umowy. Poprzez wypełnienie formularza Klient przyjmuje do wiadomości, że Proxybonanza.com będzie miała dostęp do tych danych i będzie je przetwarzać w celu świadczenia Usług, a także w celu domagania się i dochodzenia zapłaty za świadczone Usługi.

  Proxybonanza.com informuje Klientów, że mają oni prawo do dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również mają prawo do dokonywania zmian tych danych.

  Jakiekolwiek informacje, które Proxybonanza.com może uzyskać od Klienta na podstawie prowadzonej korespondencji, czy za pośrednictwem poczty e-mail, czy też rozmowy telefonicznej bądź poczty, będą wykorzystane wyłączne w związku z przedmiotem tej korespondencji. Jeśli przekazanie tej korespondencji innemu podmiotowi będzie niezbędne dla zapewnienia świadczenia Usług Klientowi, dane Klienta zostaną ujawnione jedynie w stopniu koniecznym dla rozstrzygnięcia problemu, jakiego dotyczy korespondencja, zaś w pozostałym zakresie zostaną utajnione.

  Proxybonanza.com zachowuje informacje o dokonanych logowaniach dokonywanych za pośrednictwem Proxybonanza.com przez okres 30 dni, jedynie w celu skalkulowania rzeczywistej ilości transmitowanych danych, jak również ustalenia danych ewentualnych sprawców działań objętych zarzutami kierowanymi przez innych użytkowników sieci. Proxybonanza.com może zostać zobowiązana do ujawnienia tych informacji właściwym władzom działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. 3. Ogólnodostępne strony internetowe (fora, czaty, strony internetowe innych osób)
  Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, jakie Klient udostępnia na ogólnodostępnych stronach internetowych, włączając w to fora internetowe, czaty, portale społecznościowe, do których dostęp uzyskuje za pośrednictwem serwera Proxybonanza.com, są dostępne dla każdej osoby odwiedzającej daną stronę. Proxybonanza.com nie ponosi odpowiedzialności za ochronę tych danych i ewentualne ich nadużycia.
 4. Linki na stronie Proxybonanza.com
  Proxybonanza.com może zamieszczać na swojej stronie internetowej linki do innych stron internetowych, należących do podmiotów nie powiązanych z Proxybonanza.com. Proxybonanza.com nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, które Klient ujawni korzystając z tych stron i rekomenduje, by Klient każdorazowo zapoznawał się z polityką prywatności każdej z tych stron. Proxybonanza.com nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie danych Klienta, które ujawnił on na stronach internetowych osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie danych przetwarzanych przez Proxybonanza.com i uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej Proxybonanza.com.
 5. Ujawnienie danych osobowych
  Proxybonanza.com zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych Klienta i innych danych, które Klient przekazał Proxybonanza.com w każdym przypadku, gdy wymaga tego prawo, lub w celu dochodzenia lub obrony praw Proxybonanza.com w związku z roszczeniami cywilnymi lub zarzutami karnymi. Proxybonanza.com jest także uprawniona do ujawniania danych osobowych w przypadku wyraźnej pisemnej zgody Klienta.
 6. Zmiany Polityki Prywatności
  Z uwagi na fakt, że może powstać potrzeba dokonania zmian Polityki Prywatności Proxybonanza.com uprawniona jest do dokonywania zmian tejże Polityki poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej zamieszczenia. Klient ma obowiązek na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej Proxybonanza.com.